Bài viết này cũng có sẵn trong:
SKU (stock keeping units) là các mã sản phẩm có thể được sử dụng nội bộ để theo dõi số lượng hàng hóa và báo cáo doanh số bán hàng. Với ShopBase, bạn có thể bật tính năng tạo tự động SKU cho sản phẩm và tùy chỉnh mẫu SKU để quản lý sản phẩm dễ dàng hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện việc này chỉ trong vài bước đơn giản.

Tính năng này tạm thời đang được tắt để bảo trì.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Preferences.


Trong mục Automatically generate SKU, nhấp vào Enable automatically generate SKU.


Trong hộp văn bản, bạn có thể tùy chỉnh mẫu SKU bằng cách sử dụng các biến sau:

{{Created time}}
{{Product type}}
{{Product title}}
{{Product vendor}}
{{Option value 1}}
{{Option value 2}}
{{Option value 3}}


Bạn cũng có thể thêm đoạn văn bản vào mẫu theo mong muốn.


Ngoài ra, bạn cũng có một số tùy chọn nâng cao để tạo mẫu cho SKU sản phẩm của mình như:

Use the first letter for each word, except Created time (Ex: Summer T-shirt -> ST) (Sử dụng chữ cái đầu tiên của mỗi từ, ngoại trừ Created time (Ví dụ: Summer T-shirt -> ST)).
Only use maximum first 10 characters of each variable (Chỉ sử dụng tối đa 10 ký tự đầu tiên trong mỗi biến).
Remove spaces in variable value (if any) (Loại bỏ dấu cách trong giá trị của các biến (nếu có)).
Auto number at the end if detect duplicate SKU (Start from - 01) (Tự động đánh số ở cuối nếu phát hiện SKU trùng lặp (Bắt đầu từ - 01)).


Bạn có thể xem trước SKU của mình như trong ảnh dưới đây:


Cài đặt này được áp dụng cho tất cả các phương pháp tạo sản phẩm.
Trong trường hợp bạn nhập sản phẩm bằng tệp CSV, SKU sẽ chỉ được tạo tự động cho các sản phẩm/biến không có giá trị SKU trong tệp CSV đã tải lên.

Bài viết liên quan

Thêm một sản phẩm mới
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!