Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase Balance là tài khoản tín dụng được dùng để nhận lợi nhuận đơn hàng PrintBase hoặc PlusBase và trả thanh toán cho các khoản phí và dịch vụ cho ShopBase. Do vậy, nếu tài khoản Balance xuống dưới ngưỡng mặc định, các dịch vụ trên ShopBase có thể gặp tình trạng ngừng hoạt động.

Nội dung bài viết

A. Quy tắc thu dư nợ trong Balance
B. Cách mở lại tài khoản bị tạm ngưng

A. Quy tắc thu dư nợ trong Balance

Nếu tài khoản Balance hiện tại xuống dưới ngưỡng mặc định là $0.00, ShopBase sẽ tạo giao dịch tự động thu khoản còn thiếu từ thẻ tín dụng được kết nối với ShopBase Balance.

Nếu khoản còn thiếu ít hơn hoặc bằng $5.00, ShopBase sẽ tự động tạo một giao dịch nạp $5.00 trực tiếp từ thẻ tín dụng được kết nối với ShopBase Balance.
Nếu khoản còn thiếu lớn hơn $5.00, ShopBase sẽ tự động tạo giao dịch nạp một khoản tiền tương ứng với số tiền còn thiếu trực tiếp từ thẻ tín dụng được kết nối với ShopBase Balance.

Nếu giao dịch thu dư nợ không thành công/bị từ chối, ShopBase sẽ tự động tạo một giao dịch thu mới trong Balance sau mỗi 24 giờ. Nếu liên tiếp 5 lần giao dịch thu dư nợ không thành công/bị từ chối, tài khoản của người dùng sẽ tạm thời bị ngưng hoạt động (suspended) và các cửa hàng đang hoạt động cũng sẽ bị đóng băng (frozen).

Dữ liệu tại cửa hàng sẽ được lưu trữ trong vòng 30 ngày kể từ ngày tài khoản bị ngưng hoạt động (suspended).

B. Cách mở lại tài khoản bị tạm ngưng

Để mở lại tài khoản và tiếp tục sử dụng cửa hàng, người dùng phải chủ động thanh toán khoản nợ của tài khoản Balance bằng cách:

Đăng nhập vào tài khoản ShopBase.
Sau đó, bạn có thể nhấp vào Pay now để thanh toán khoản nợ trực tiếp từ thẻ tín dụng được kết nối với ShopBase Balance hoặc nhấp vào Update payment method để đổi thẻ tín dụng mới nếu không thể thực hiện các giao dịch nạp tiền bằng thẻ hiện tại. Sau đó, khoản nợ sẽ được tự động thanh toán bằng thẻ mới này.Sau khi nạp tiền thành công, tài khoản sẽ được mở lại và bạn có thể truy cập cửa hàng như bình thường.

Người dùng sẽ phải thanh toán phí đăng ký cửa hàng cho tháng mới nếu ngày mở lại cửa hàng đã quá hạn của chu kỳ trong gói đăng ký cũ.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!