Bài viết này cũng có sẵn trong:
Đối với tính năng Social Proof, bạn có thể chọn hiển thị cả thông báo được đồng bộ hóa và thông báo tùy chỉnh.

Sau khi cài đặt, Boost Convert sẽ tạo thông báo theo thời gian thực từ các đơn hàng mới nhất của bạn. Sau đó, mỗi khi bạn có một đơn đặt hàng mới, một thông báo tương ứng sẽ được tạo. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn quảng cáo sản phẩm tùy chọn, bạn có thể tạo và hiển thị thông báo tùy chỉnh.


Trong bài này:
Pop types (Các loại thông báo)
Notification list (Danh sách thông báo)
Settings (Cài đặt)


Pop types

Đối với dữ liệu thời gian thực, Social Proof bao gồm 3 loại thông báo: Thông báo bán hàng (Sales Notification), Thông báo thanh toán (Checkout Notification) và Thông báo đăng ký (Signup Notification).Bấm Settings để cài đặt hiển thị cho từng loại thông báo.Bạn có thể điều chỉnh thông điệp hiện trên các loại thông báo cũng như chọn để hiển thị thông báo trên một số trang cụ thể hoặc chuyển thông điệp sau một ngôn ngữ khác.

Sau khi đã hoàn thành chỉnh sửa, bấm nút Save.Notification list

Sau khi được cài đặt, ứng dụng sẽ cần 5-60 phút để đồng bộ hóa dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem danh sách các thông báo bằng cách nhấp vào Notification list.Settings

Bạn có thể tùy chọn LayoutTheme settings tại đây:Bạn cũng có thể điều chỉnh hiển thị tại mục Display options:Display notifications in random order (Hiển thị thông báo theo trình tự ngẫu nhiên): Nếu bạn bỏ chọn mục này, các thông báo sẽ hiển thị từ mới đến cũ.

Randomize delay time between notifications (Ngẫu nhiên thời gian cách giữa các thông báo): Nếu bạn chọn mục này, khoảng thời gian cách giữa các thông báo sẽ được chọn ngẫu nhiên.

Repeat sales notifications when there are no new orders synced (Lặp lại các thông báo mua hàng nếu không có đơn hàng mới): Nếu bạn bỏ chọn mục này, sau khi tất cả các thông báo đã được hiển thị, chúng sẽ không hiện lại nữa.

Only display synced orders that created within the last ... days/hours/minutes/seconds) (Chỉ hiển thị những đơn hàng được tạo trong vòng ...ngày/giờ/phút/giây): Ví dụ, nếu bạn thiết lập cho mục này là 3 ngày, ứng dụng sẽ chỉ đồng bộ hóa các đơn hàng trong vòng 3 ngày. Những đơn được đặt từ 4 ngày trước sẽ không được hiển thị. Khoảng thời gian tối đa có thể thiết lập cho mục này là 60 ngày.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!