Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tiện ích đề xuất sản phẩm (Product Widget) là thành phần trên trang, tập hợp những sản phẩm được đề xuất cho khách xem trang. Những tiện ích đề xuất sản phẩm góp phần tăng doanh thu cho cửa hàng nếu khách hàng thấy những sản phẩm được đề xuất là cần thiết, thú vị, hữu ích. ShopBase cung cấp 6 loại tiện ích đề xuất sản phẩm bằng tính năng tạo Product widgets của ứng dụng Boost Upsell. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thiết lập các tiện ích đề xuất sản phẩm cho cửa hàng của bạn.

Hướng dẫn thực hiện

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Boost Upsell >> Product Widgets.

Tại đây bạn sẽ thấy tất cả 6 loại tiện ích đề xuất sản phẩm. Bạn bật nút xanh để cho phép hiển thị tiện ích này trên trang và bật nút xám để tắt, không cho hiển thị tiện ích trên trang.


Bạn nhấn vào Customize tương ứng với mỗi tiện ích đề xuất sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa giao diện hiển thị của nó trên cửa hàng.


Sau khi bấm vào Customize, với mỗi loại tiện ích, bạn có thể thay đổi các yếu tố trên widget ở mục này bao gồm
Header (chỉnh sửa độ lớn font chữ và nội dung tiêu đề của tiện ích đề xuất sản phẩm)
Product name (chỉnh sửa độ lớn font chữ tên sản phẩm)
Product price (chỉnh sửa độ lớn font chữ giá sản phẩm)
Number of products (chỉnh sửa số sản phẩm hiển thị trên tiện ích đề xuất ở trường Number of products to be shown và số sản phẩm hiển thị trên một hàng ở trường Max products per slide)
Add to cart button (bạn có thể bất hoặc tắt việc hiển thị thêm nút add to cart dưới mỗi sản phẩm được đề xuất)
Call to action text (chỉnh sửa độ lớn của chữ add to cart)
Where do you want to place your recommendation widgets? (tại đây bạn đánh dấu tích để chọn những trang mà tiện ích được phép hiển thị).


Riêng đối với tiện ích Handpicked products vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách chỉnh sửa giao diện hiển thị của tiện ích.

Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Hiểu về các tiện ích đề xuất sản phẩm
Chọn những sản phẩm cụ thể để đề xuất trên tiện ích Handpicked products
Tạo ưu đãi bán thêm Pre-purchase
Tạo ưu đãi bán thêm Post-purchase
Tạo ưu đãi bán thêm In-cart
Tạo gợi ý mua theo gói Bundles với ứng dụng Boost Upsell
Tạo ưu đãi Quantity Discounts
Tạo gợi ý mua kèm Accessories với Boost Upsell
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!