Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập điều kiện cho bộ sưu tập tự động trên ShopBase.

Nội dung bài viết

A. Chọn điều kiện cho sản phẩm
B. Thiết lập giá trị cho điều kiện
C. Sử dụng nhiều điều kiện cho bộ sưu tập
D. Ví dụ

A. Chọn điều kiện cho sản phẩm

Bạn có thể chọn những điều kiện sau để đưa sản phẩm vào bộ sưu tập:

Product title (Tiêu đề sản phẩm)
Product type (Loại sản phẩm)
Product vendor (Nhà sản xuất)
Product price (Giá sản phẩm)
Product tag (Thẻ sản phẩm)
Compare at price (Giá chưa giảm)
Weight (Trọng lượng)
Inventory stock (Hàng tồn kho)
Variant title (Tiêu đề biến thể)

B. Thiết lập giá trị cho điều kiện

Bạn có thể chọn những giá trị sau để thiết lập điều kiện cho sản phẩm:

is equal to: Sản phẩm cần phải khớp chính xác với giá trị được nhập.
is not equal to: Sản phẩm không khớp với giá trị được nhập.
is greater than: Sản phẩm lớn hơn giá trị được nhập.
is less than: Sản phẩm nhỏ hơn giá trị được nhập.
starts with: Phần đầu của tiêu đề, loại sản phẩm hoặc nhà sản xuất khớp với giá trị được nhập.
ends with: Phần cuối của tiêu đề, loại sản phẩm hoặc nhà sản xuất khớp với giá trị được nhập.
contains: Tiêu đề sản phẩm, loại sản phẩm, tiêu đề biến thể hoặc nhà sản xuất chứa giá trị được nhập. Bạn cần nhập giá trị chứa ít nhất 1 ký tự và giá trị đó không được bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu cách.
doesn't contain: Tiêu đề sản phẩm, loại sản phẩm, tiêu đề biến thể hoặc nhà sản xuất không chứa giá trị được nhập. Bạn cần nhập giá trị chứa ít nhất 1 ký tự và giá trị đó không được bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu cách.

C. Sử dụng nhiều điều kiện cho bộ sưu tập

Bạn có thể đặt nhiều điều kiện để đưa sản phẩm vào bộ sưu tập. Bạn có thể chọn xem các sản phẩm có thỏa mãn tất cả điều kiện hoặc một trong số những điều kiện để đưa sản phẩm vào bộ sưu tập.


Ví dụ, nếu bạn chọn all conditions (tất cả điều kiện), sản phẩm sẽ chỉ được đưa vào bộ sưu tập khi được gắn thẻ là "Blouse" và có giá từ $100 trở lên. Sản phẩm cần đáp ứng cả hai điều kiện để được đưa vào bộ sưu tập.


Nếu bạn chọn any condition (một trong số những điều kiện), sản phẩm sẽ được cho vào bộ sưu tập khi được gắn thẻ là "Blouse" hoặc có giá từ $100 trở lên. Sản phẩm chỉ cần đáp ứng một điều kiện để được đưa vào bộ sưu tập.

D. Ví dụ

Thiết lập một bộ sưu tập chỉ bao gồm các sản phẩm có tiêu đề kết thúc bằng từ "Blouse":


Với điều kiện này này, các sản phẩm có các tiêu đề sau sẽ tự động được thêm vào bộ sưu tập:
Frill Neck Schiffy Blouse
Contrast Lace Buttoned Keyhole Blouse
Knot Front Frill Cuff Crop Blouse

Các sản phẩm có tiêu đề sau không được bao gồm trong bộ sưu tập, vì tiêu đề của chúng không kết thúc bằng từ được đặt:
Frill Neck Schiffy Top
Calico Print Tie Neck Blouse With Tie
Knot Front Frill Cuff Crop Blouz

Thiết lập một bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm có giá từ $100 trở lên:


Thiết lập một bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm có giá trong phạm vi từ $50 đến $150, bạn sẽ thiết lập hai điều kiện sau:Bài viết liên quan

Tổng quan về bộ sưu tập
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!