Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trên trang này

A. Cập nhật hàng loạt có thể làm gì?

B. Tạo một bản cập nhật hàng loạt

C. Ví dụ về thay đổi giá số lượng lớn


A. Cập nhật hàng loạt có thể làm gì?

Đối với các cửa hàng có hàng trăm sản phẩm, việc cập nhật mô tả, giá cả và so sánh theo giá thủ công sẽ tốn nhiều thời gian và công sức. Công cụ cập nhật hàng loạt có thể hữu ích cho bạn.

Tìm hiểu thêm về những hành động nào được hỗ trợ bởi Cập nhật hàng loạt.

B. Tạo một bản cập nhật hàng loạt

Trên ShopBase Dashboard, đi tới Products> Bulk update . Nhấp vào Create an Update.Lọc các sản phẩm mà bạn muốn cập nhật đáp ứng các điều kiện.Bạn có thể tham khảo hướng dẫn về điều kiện để biết thêm thông tin.

(Tùy chọn) Chọn biến thể sẽ được cập nhật.Chọn thực hiện Cập nhật hàng loạt.

Xem trước Cập nhật hàng loạt.

Sau khi xem trước, bạn có thể nhấp Edit để tiếp tục chỉnh sửa cập nhật hoặc nhấp Start Bulk Update để thực hiện hành động.B. Tạo một bản cập nhật hàng loạt

Giả sử chúng tôi muốn thay đổi Giá của tất cả các Rug kích cỡ Large thành $ 80

Trên ShopBase Dashboard, đi tới Products> Bulk update. Nhấp vào Create an Update.

Nhập đầu vào như sau:

  - Products must match có chứa Rug
  - Tick vào ô Only update some variants
  - Variant Title có chứa Large
  - Change price to `$80`Sau đó, bạn có thể Xem trước bản cập nhật hàng loạt.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!