Bài viết này cũng có sẵn trong:
Abandoned Checkouts là những đơn hàng mà khách hàng đã thêm thông tin ở bước thanh toán nhưng chưa hoàn thành việc thanh toán. ShopBase cung cấp công cụ gửi email/SMS (tin nhắn) để nhắc nhở khách hàng hoàn thành việc thanh toán. Báo cáo kết quả xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán giúp bạn hiểu rõ hơn mức độ hiệu quả của những email và tin nhắn đã gửi trong việc thúc đẩy khách hàng hoàn tất giao dịch. Từ đó cải thiện các thiết lập để tăng thêm hiệu quả của việc sử dụng các công cụ mà ShopBase cung cấp.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Analytics.

Trên trang báo cáo, kiểm tra mục Abandoned checkouts recovery.


Trong đó:

Chỉ số %: phần trăm tổng số đơn hàng Abandoned checkout được thanh toán (sau khi người bán gửi email/SMS để nhắc khách hàng về việc hoàn thành thanh toán) trên tổng số đơn hàng Abandoned checkout.

Order: tổng số đơn hàng Abandoned checkout mà khách hàng đã hoàn thành thanh toán sau khi người bán gửi email/SMS để nhắc nhở về việc hoàn thành thanh toán cho đơn hàng.

Revenue: tổng doanh thu của các đơn hàng Abandoned checkout mà khách hàng hoàn thành sau khi người bán gửi email/SMS để nhắc nhở về việc hoàn thành thanh toán cho đơn hàng.

Email/SMS conversion funnel: biểu đồ biểu thị số lượng đơn hàng liên quan đến các đơn hàng Abandoned checkout từ Sent (số lượng đơn hàng nhận được email/SMS nhắc nhở việc hoàn thành thanh toán) - Clicked (số lượng đơn hàng mà khách hàng nhấp vào liên kết có trong email/SMS nhắc nhở việc hoàn thành thanh toán) - Order completed (số lượng đơn hàng khách hàng hoàn thành thanh toán sau khi nhấp vào liên kết trong email/SMS nhắc nhở việc hoàn thành thanh toán). Bạn có thể xem hiệu quả của từng kênh email hoặc SMS hoặc hiệu quả của cả hai kênh bằng cách nhấp vào menu thả xuống All trong phần này.

Trong một số trường hợp, tổng đơn hàng ở mục Order lớn hơn con số này ở mục Order Completed. Lý do là vì sau khi nhận email/SMS nhắc nhở việc hoàn thành thanh toán, khách hàng có thể truy cập lại vào trang web và hoàn thành đơn hàng bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ: khách truy cập trực tiếp vào trang thanh toán hoặc nhấp vào liên kết trong email/ SMS và hoàn thành thanh toán đều được tính vào mục Order Completed. Các cách gián tiếp khác (vào lại trang chủ rồi mới sang trang thanh toán) sẽ không được tính.
Báo cáo chỉ hiển thị dữ liệu từ ngày 24/12/2019 trở đi.

Bài viết liên quan

Tổng quan về cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán.
Xem toàn bộ thông tin các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Gửi khách hàng một liên kết đến đơn chưa hoàn thành thanh toán của họ
Cài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Cài đặt tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Mẫu email và tin nhắn để nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!