Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi khách hàng đặt hàng, các đơn hàng có thể phát sinh những vấn đề hoặc sai sót như: địa chỉ giao hàng không chính xác, sản phẩm hết hàng,... Trong trường hợp đó, người bán cần liên hệ với khách hàng càng sớm càng tốt để cập nhật tình hình về trạng thái đơn hàng của họ. Phần này hướng dẫn bạn lấy thông tin để liên hệ với khách hàng.

Nội dung chính của bài

A. Lấy thông tin liên hệ từ trang thông tin đơn hàng
B. Lấy thông tin liên hệ từ trang thông tin khách hàng

A. Lấy thông tin liên hệ từ trang thông tin đơn hàng

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > All Orders.


Bấm vào đơn hàng của khách hàng mà bạn muốn lấy thông tin liên hệ. Phần Contact information sẽ hiển thị email của khách hàng để bạn có thể liên hệ. Bạn có thể tìm số điện thoại và địa chỉ của khách hàng trong phần Shipping address hoặc Billing address.B. Lấy thông tin liên hệ từ trang thông tin khách hàng

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Customers.


Tìm kiếm bằng thông tin khách hàng trong thanh Search customers và nhấp vào khách hàng bạn muốn liên hệ. Bạn sẽ được dẫn đến trang thông tin chi tiết khách hàng. Tại đây, bạn có thể tìm thấy địa chỉ email hoặc số điện thoại của khách hàng để liên hệ với họ trong mục ContactDefault address.Các bài viết liên quan

Xem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!