Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi phát hiện ra tình trạng gian lận đơn hàng, sản phẩm hết hàng hoặc các vấn đề phát sinh khác, bạn có thể muốn ngừng quá trình xử lý đơn hàng. Bài viết này hướng dẫn bạn cách hủy một đơn hàng đã được đặt trên cửa hàng trực tuyến ShopBase.

Hướng dẫn chi tiết:

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > All Orders. Hệ thống hiển thị một danh sách các đơn hàng của cửa hàng


Bấm vào đơn hàng bạn muốn hủy và hoàn tiền. Hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang thông tin chi tiết đơn hàng

Chọn More actions > Cancel order để hủy đơn hàng


Một cửa sổ Cancel order hiện ra, liệt kê tổng số tiền trong đơn hàng và cho phép bạn điền số tiền bạn muốn hoàn lại cho khách hàng (có thể là một phần hoặc toàn bộ tổng số tiền của đơn hàng) trong phần Refund with:

Tích chọn Restock items nếu bạn muốn hoàn lại số lượng sản phẩm trong đơn tính vào lưu kho
Tích chọn Send notification to the customer nếu bạn muốn gửi thông báo về việc hủy và hoàn tiền đơn hàng cho khách hàng
Chọn lý do hủy và hoàn tiền đơn hàng trong phần Reason for canceling this order


Bấm nút Cancel order để hoàn tất quá trình hủy đơn hàng

Các bài viết liên quan

Xem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn đặt hàng
Hoàn tiền một đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!