Bài viết về: Product Review
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews

Có nhiều cách khác nhau để nhập đánh giá của khách hàng về sản phẩm, sử dụng tệp CSV là cách tiện lợi và nhanh nhất giúp người bán có thể nhập nhiều đánh giá vào cửa hàng để tăng độ tin cậy với khách hàng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews.

Nội dung bài viếtA. Định nghĩa về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
B. Nhập và xuất tệp CSV vào Google Sheets
C. Tạo một tệp CSV đánh giá sản phẩm

A. Định nghĩa về tệp CSV cho ứng dụng Product ReviewsCSV (viết tắt bởi Comma Separated Values) là các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, định dạng tệp (.csv) cho bảng tính. Với ứng dụng Product Reviews, bạn có thể sử dụng tệp CSV để nhập và xuất các đánh giá cho sản phẩm.

Các tệp CSV của bạn phải sử dụng mã hóa UTF-8.

Nếu bạn đang cập nhật một tệp xuất CSV, hãy nhớ xác nhận mã hóa UTF-8 để tránh tạo các ký tự đặc biệt không mong muốn trong tệp của bạn. Nếu bạn lưu tệp mà không xác nhận mã hóa UTF-8, dữ liệu của bạn sẽ bị sửa đổi khi bạn tải lên dưới dạng bảng tính mới. Các tập tin bị sửa đổi không thể được phục hồi.

ShopBase khuyến khích bạn sử dụng Google Sheets để làm việc với các tệp CSV. Sau khi thực hiện các thay đổi, hãy xuất tệp CSV sang máy tính. Các ký tự không chính xác trong tệp CSV sẽ được xuất và chỉnh sửa bằng chương trình bảng tính khác và sau đó được nhập lại vào ShopBase.

B. Nhập và xuất tệp CSV vào Google SheetsBạn có thể tìm hiểu thêm về cách nhập và xuất tệp CSV bằng cách xem bài viết này.

C. Tạo một tệp CSV đánh giá sản phẩmTrước tiên, bạn hãy tham khảo tệp CSV mẫu để nhập đánh giá sản phẩm vào ứng dụng Product Reviews để tìm hiểu thêm về các thông tin, các trường cần điền trong tệp. Sau đó, thêm tất cả các đánh giá như tệp mẫu và lưu tệp CSV ở định dạng UTF-8 bằng cách sử dụng các nguồn cấp theo kiểu LF.

Giải thích về các cột trong tệp CSV:

product_id (tùy chọn): Mã sản phẩm trên trang quản trị của hàng. Bạn có thể xem mã sản phẩm bằng cách đi tới Products > All products, chọn sản phẩm cần lấy mã. Mã của sản phẩm là dãy số hiển thị ở cuối URL sản phẩm.
product_handle (tùy chọn): Phần sau dấu / cuối cùng của URL sản phẩm. Bạn có thể xem handle của sản phẩm tại URL của sản phẩm đó tại mục Search engine listing preview trên trang chi tiết sản phẩm (Ví dụ: Nếu URL của sản phẩm là testweb.onshopbase.com/products/single-sided-printed-pillowcase, handle của sản phẩm sẽ là single-sided-printed-pillowcase).
name_of_customer (bắt buộc): Tên khách hàng hiển thị trong phần đánh giá sản phẩm (Ví dụ: John Doe).
email (bắt buộc): Email của khách hàng, email có thể thiết lập chế độ ẩn danh (Ví dụ: johndoe@example.com).
rating (bắt buộc): Số sao (từ 1 đến 5) khách hàng đánh giá cho sản phẩm (Ví dụ: 5).
title (tùy chọn): Tiêu đề của phần đánh giá của khách hàng, giới hạn trong 70 ký tự (Ví dụ: My new T-shirt).
review (bắt buộc): Nội dung đánh giá của khách hàng, giới hạn trong 1000 ký tự (Ví dụ: I just bought this T-shirt and absolutely love the look!).
date_of_review (tùy chọn): Ngày khách hàng viết đánh giá sản phẩm với định dạng MM/DD/YYYY (tháng/ngày/năm). Nếu bạn để trống trường này, ngày sẽ được tự động cập nhật là ngày tệp CSV được tải lên hệ thống (Ví dụ: 01/20/2021).
các trường link_of_img_1, link_of_img_2, link_of_img_3, link_of_img_4, link_of_img_5: Liên kết hình ảnh của đánh giá, một đánh giá có thể có tối đa 5 hình ảnh. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả hình ảnh này đã được tải lên một trang web hình ảnh. Các URL hình ảnh đó sẽ chỉ được sử dụng trong quá trình nhập CSV và bạn có thể xóa chúng khi quá trình nhập hoàn tất.

Bạn chỉ cần điền product_id hoặc product_handle. Nếu cả hai đều được điền, chúng tôi sẽ ưu tiên product_id. Nếu bạn để trống 2 trường này hoặc có giá trị =0, đánh giá mà bạn tải lên sẽ được hệ thống tự động nhận diện là đánh giá chung cho cửa hàng (store review).

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!