Bài viết này cũng có sẵn trong:
Phần này hướng dẫn bạn cài đặt hiển thị trường số điện thoại trong trang thanh toán (trang Checkout), để khách điền số điện thoại. Việc này tạo điều kiện thuận lợi để tiếp thị lại sau này.

Hướng dẫn:

Từ trang quản trị ShopBase, chọn Settings > Checkout > Form options


Trong mục Shipping address phone number, chọn Required (bắt buộc khách phải điền trường này) hoặc Optional (không bắt buộc khách phải điền trường này)


Nhấn Save.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!