Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để đảm bảo lưu lượng truy cập cửa hàng ShopBase, đặc biệt là trong mùa lễ và mùa bán hàng, giới hạn sẽ được đặt cho các biến thể, hình ảnh và nhập sản phẩm hàng ngày trên một cửa hàng. Cac chi tiêt như sau:

A. Biến thể

Mỗi sản phẩm có thể có tối đa 250 biến thể. Ví dụ: một sản phẩm có 9 kích cỡ, 5 màu sắc, 5 loại (9x5x5 = 225 biến thể) được cho phép, nhưng với 6 màu (9x6x5 = 270 biến thể) sẽ bị từ chối.

B. Hình ảnh

Số lượng hình ảnh tối đa cho một sản phẩm là 250.

C. Nhập sản phẩm hàng ngày

Nhìn chung : Mỗi gói đăng ký đi kèm với giới hạn số lượng sản phẩm bạn có thể thêm vào cửa hàng ShopBase mỗi ngày:
Gói dùng thử / Cơ bản: 3.000 sản phẩm / ngày
Gói tiêu chuẩn: 6.000 sản phẩm / ngày
Gói Pro: 30.000 sản phẩm / ngày

Xin lưu ý rằng 5000 sản phẩm được thêm đầu tiên trong ngày của 1 cửa hàng (bất kể phương thức nào) sẽ được ưu tiên tải lên trong 30 phút. Từ sản phẩm thứ 5.001, yêu cầu tải lên sẽ được lên dần trong vòng 2 tiếng.

URL (trên ứng dụng Migrate to ShopBase):
Gói dùng thử / Cơ bản: 200 URL / ngày
Gói tiêu chuẩn: 1.000 URL / ngày
Gói Pro: 10.000 URL / ngày

URL từ AliExpress đến ứng dụng Dropship Connector

1000 URL mỗi ngày. Khởi động lại lúc 7 giờ GMT GMT

Mỗi cửa hàng không thể nhập hơn 50 URL mỗi ngày từ một tên miền trước khi xác minh quyền sở hữu cửa hàng. Vui lòng liên hệ Chat support của chúng tôi để xác minh và xóa giới hạn này.

Bằng cách kết nối một cửa hàng (trên ứng dụng Migrate to ShopBase):
5.000 sản phẩm / cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!