Bài viết này cũng có sẵn trong:
Công cụ này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và giúp cho công việc của bạn hiệu quả hơn.

Trong bài viết này:

A. Chọn sản phẩm

B. Chỉnh sửa sản phẩm theo số lượng lớn

C. Cập nhật thẻ và bộ sưu tập


A. Chọn sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm từ trang Products trong Shopbase admin.

Hướng dẫn :

Từ quản trị viên Shopify của bạn, nhấp Products .Sử dụng checkboxes, chọn từng sản phẩm bạn muốn sửa đổi. Nếu bạn muốn chỉnh sửa các biến thể của chỉ một sản phẩm, thì chỉ chọn sản phẩm.Nhấp Action, sau đó nhấp Edit Products:
B. Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm

Khi bạn đã chọn tất cả các thuộc tính mà bạn muốn chỉnh sửa, bạn có thể nhấp vào các trường để nhập dữ liệu mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu hiện có.

Hướng dẫn :

Nhấp và nhập trong một trường để chỉnh sửa thuộc tính (cột) cho sản phẩm hoặc biến thể (hàng) đó. Bạn có thể chỉnh sửa bao nhiêu sản phẩm tùy thíchNhấp Save để lưu các thay đổi sản phẩm bạn đã thực hiện.


C. Cập nhật thẻ và bộ sưu tập

Bạn có thể cập nhật thẻ sản phẩm và bộ sưu tập bằng cách chọn nhiều sản phẩm.Add tags/Remove tags: Bạn có thể nhập để tìm kiếm thẻ của mình hoặc chọn thẻ được đề xuất để thêm hoặc xóa thẻ khỏi sản phẩm của mình.

Add to collection/Remove from collection: Bạn có thể nhập vào thanh tìm kiếm để tìm các bộ sưu tập để cập nhật sản phẩm.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!