Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi khách bấm vào nút Add to cart để thêm các sản phẩm được gợi ý từ tính năng BundlesQuantity Discounts của Boost Upsell vào giỏ hàng, hệ thống sẽ dẫn khách hàng tới một trang khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt trang đích mà bạn muốn dẫn khách hàng vào sau khi khách bấm nút Add to cart theo gợi ý mua hàng từ Bundles và Quantity Discounts.

Phần này bao gồm

A. Cài đặt trang đích sau khi khách bấm Add to cart từ gợi ý Quantity Discounts
B. Cài đặt trang đích sau khi khách bấm Add to cart từ gợi ý Bundles

A. Cài đặt trang đích sau khi khách bấm Add to cart từ gợi ý Quantity Discounts

Hướng dẫn

Từ trang quản lý ứng dụng Boost Upsell bạn cần vào mục Settings >> Call-to-Action button settings >> Quantity Discounts.

Ở đây bạn lựa chọn trang tiếp theo dẫn khách hàng tới sau khi khách thêm các sản phẩm bạn gợi ý trong mục ưu đãi Quantity Discounts vào giỏ hàng. Chọn Go to the cart page (dẫn khách hàng tới trang giỏ hàng) hoặc Continue Shopping (để khách hàng tiếp tục mua sắm, không hiển thị trang giỏ hàng).


Ấn Save để lưu.

B. Cài đặt trang đích sau khi khách bấm Add to cart từ gợi ý Bundles

Hướng dẫn

Từ trang quản lý ứng dụng Boost Upsell bạn cần vào mục Settings >> Call-to-Action button settings >> Bundle widget.

Ở đây bạn lựa chọn trang tiếp theo dẫn khách hàng tới sau khi khách thêm các sản phẩm bạn gợi ý trong mục ưu đãi Bundles vào giỏ hàng. Chọn Go to the cart page (dẫn khách hàng tới trang giỏ hàng) hoặc Continue Shopping (để khách hàng tiếp tục mua sắm, không hiển thị trang giỏ hàng).


Ấn Save để lưu.

Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Nhập và xuất danh sách ưu đãi trong Boost Upsell
Nhân bản một ưu đãi
Bật/tắt một ưu đãi
Xóa một ưu đãi
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!