Bài viết này cũng có sẵn trong:
Thông thường sau khi khách nhấn vào nút Add To Cart, họ sẽ được dẫn đến trang giỏ hàng. Khi khách nhấn vào nút Checkout trên trang giỏ hàng, họ mới được dẫn vào trang thanh toán để thanh toán giỏ hàng. Phần này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi nút Add To Cart thành nút Buy Now trong trang sản phẩm. Điều này sẽ giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn bằng cách dẫn khách đến thẳng trang thanh toán, bỏ qua trang giỏ hàng.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Checkout


Trong mục Layout, chọn One-page Check out rồi nhấn Save để lưu.


Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize


Trong mục Settings, chọn Product Page > Product Page settings


Kéo xuống và nhấn vào mục Theme Settings, sau khi thấy một danh sách, chọn Cart Type, chọn Check out rồi nhấn Save.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!