Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu bạn đang bán các sản phẩm cá nhân hóa, việc hiển thị tất cả các lựa chọn cá nhân hóa trong email gửi cho khách hàng sẽ giúp họ dễ dàng kiểm tra lại đơn hàng của mình. Các lựa chọn cá nhân hóa có thể được thêm vào những email như Order confirmation (Xác nhận đơn hàng), Order canceled (Đơn hàng bị hủy), Order refund (Hoàn tiền đơn hàng) và Abandoned checkout emails (Email báo về thanh toán chưa hoàn thành).

Nội dung bài viết

A. [Thêm các lựa chọn cá nhân hóa vào email gửi cho khách hàng]()#3-a-them-cac-lua-chon-ca-nhan-hoa-vao-email-gui-cho-khach-hang
B. Thêm các lựa chọn cá nhân hóa vào email gửi cho chủ cửa hàng và nhân viên

A. Thêm các lựa chọn cá nhân hóa vào email gửi cho khách hàng

Bạn có thể thêm các lựa chọn cá nhân hóa vào những email xác nhận đơn hàng, email hủy đơn hàng, email hoàn tiền đơn hàng và email báo về thanh toán chưa hoàn thành)

Nội dung email khách hàng nhận được sẽ hiển thị như ảnh trên.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > nhấp vào Notifications > chọn loại email mà bạn muốn thêm lựa chọn cá nhân hóa.



Trong mẫu email, nhấp vào vị trí mà bạn muốn thêm các lựa chọn cá nhân hóa. Sau đó, tại mục Go template variables, nhấp vào {{ .lineitem_properties }}. Các lựa chọn cá nhân hóa sẽ xuất hiện tại vị trí đã chọn trong email.

{{ .lineitem_properties }} cần được đặt bên trong mục mặt hàng vì lựa chọn cá nhân hóa là thuộc tính của mặt hàng.



B. Thêm các lựa chọn cá nhân hóa vào email gửi cho chủ cửa hàng và nhân viên

Bạn có thể thêm các lựa chọn cá nhân hóa vào email New order (đơn hàng mới) để gửi cho chủ cửa hàng và nhân viên khi đơn hàng được đặt.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > nhấp vào Notifications > kéo đến mục Staff order notifications > chọn New order trong trường Templates.



Trong mẫu email, nhấp vào vị trí mà bạn muốn thêm các lựa chọn cá nhân hóa. Sau đó, tại mục Go template variables, nhấp vào {{ .lineitem_properties }}. Các lựa chọn cá nhân hóa sẽ xuất hiện tại vị trí đã chọn trong email.



Bài viết liên quan

Cài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!