Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ngoài 4 widget tự động, bạn có thể tự chọn những sản phẩm mong muốn để hiện trên widget Handpicked products for you của app Product Recommendation.


Trong bài này:
Thiết lập widget Handpicked products
Chỉnh sửa giao diện widget


1. Thiết lập widget Handpicked products

Để thiết lập widget này, đăng nhập vào app dashboard > Product Widget > Handpicked products just for you > Customize > Create new handpicked products.Bước 1: Chọn những trang sản phẩm mà bạn muốn hiển thị widget này. Bạn có thể chọn tất cả các sản phẩm có trên store hoặc một số sản phẩm/bộ sưu tập cụ thể.Bước 2: Bấm Select products để chọn sản phẩm mong muốn. Bạn có thể chọn nhiều sản phẩm một lúc.Sau khi đã hoàn thành, bấm Save.Bạn có thể tạo các nhóm sản phẩm gợi ý khác nhau cho các sản phẩm/bộ sưu tập mục tiêu khác nhau bằng cách bấm Create new.2. Chỉnh sửa giao diện widget

Để chỉnh sửa giao diện của widget, bấm Design.Bạn có thể thay đổi các yếu tố trên widget ở mục này:Sau khi hoàn thành, bấm Save hoặc Save & Apply for all widgets (nếu bạn muốn áp dụng cho tất cả các widget khác trong app Product Recommendation).

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!