Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài này:

Cách điều chỉnh nút Call-to-action trên Cross-sell Bundle
Cách điều chỉnh nút Call-to-action trên Quantity Discount offer


Cách điều chỉnh nút Call-to-action trên Cross-sell Bundle

Tại Bundles widget, Bạn có thể lựa chọn dẫn người mua hàng tới trang giỏ hàng (cart page) hoặc trang thanh toán (checkout page).Để thiết lập, bạn vui lòng truy cập Settings >> Bundles Widget >> Chọn Cart (trang giỏ hàng) hoặc Checkout (trang thanh toán) hoặc Continue Shopping (tiếp tục mua hàng, ở nguyên trang sản phẩm( làm Target Page

Sau khi đã hoàn thành chỉnh sửa, nhấn nút Save.

Cách điều chỉnh nút Call-to-action trên Quantity Discount offer

Với Quantity, bạn có thể chọn chuyển hướng người mua đến trang giỏ hàng, trang thanh toán hoặc để người mua tiếp tục mua hàng. Để điều chỉnh mục này, bạn cần vào phần Settings >> Cross-sell Settings >> Call-to-action button.Bấm nút Save sau khi đã hoàn thành chỉnh sửa.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!