Bài viết này cũng có sẵn trong:
Công cụ đếm ngược hay còn gọi là Countdown Tools là tính năng thuộc ứng dụng Boost Convert, cho phép hiển thị số đếm ngược để khách hàng cảm thấy thúc đẩy phải thực hiện hành động mua hàng trước khi hết hàng hoặc hết thời gian khuyến mãi. Có hai loại tiện ích: Timer countdown (đếm ngược thời gian) và Product countdown (đếm ngược số sản phẩm còn trong kho). Theo mặc định, các tiện ích này sẽ hiển thị trên tất cả các trang sản phẩm của bạn nếu được bật. Với mỗi tiện ích, bạn sẽ có thể tùy chỉnh cách hoạt động của nó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các công cụ đếm ngược của Boost Convert.

Nội dung chính bài viết

A. Sử dụng Timer Countdown (Đếm ngược thời gian)
B. Sử dụng Product Countdown (đếm ngược số sản phẩm còn trong kho)

A. Sử dụng Timer Countdown (Đếm ngược thời gian)

Bạn có thể đặt đồng hồ đếm ngược cho tất cả các trang sản phẩm hoặc đặt đồng hồ đếm ngược khác nhau cho các sản phẩm khác nhau. Đồng hồ sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm như bên dưới.


Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, truy cập Apps >> Boost Convert.

Nhấn vào Countdown tools >> Timer Countdown ở cột trái, ngay lập tức bên phải hiển thị màn hình để bạn cài đặt tiện ích đồng hồ đếm ngược.Chỉnh những thông tin trong trang Timer Countdown phù hợp với ý định của bạn.


Duration: Khoảng thời gian đồng hồ đếm ngược đến 0.

Repeat countdown timer after it ends (Lặp lại đồng hồ đếm ngược sau khi kết thúc): Nếu bạn chọn mục này, bất cứ khi nào đồng hồ hết giờ, bộ hẹn giờ sẽ tự động lặp lại. Việc bắt đầu hẹn giờ sẽ dựa trên thời gian truy cập lần đầu tiên của khách hàng. Nếu bạn bỏ chọn mục này, sau khi đồng hồ đếm đến 0, nó sẽ biến mất khỏi cửa hàng của bạn.

Schedule time to start Timer countdown (Hẹn lịch để bắt đầu đếm ngược): Bạn có thể đặt trước ngày bắt đầu của đồng hồ đếm ngược thời gian. Thời gian của đồng hồ đến ngược được xác định tại múi giờ cài đặt mặc định của cửa hàng.

Display timer countdown in: Những đơn vị hiển thị trên đồng hồ đếm ngược gồm ngày, giờ, phút, giây.

Chọn Show in all products (hiển thị đồng hồ trên toàn bộ các sản phẩm) hoặc Show for some products I specify (chỉ hiển thị đồng hồ trên một số trang nhất định). Trong trường hợp bạn chọn Show for some products I specify, bạn có thể chọn một số sản phẩm nhất định hoặc các sản phẩm thuộc các bộ sưu tập nhất định ở trường thứ nhất, rồi bấm vào nút thứ hai để bắt đầu chọn sản phẩm hoặc bộ sưu tập trên trang.


Ấn Create timer ở góc phải màn hình để tạo đồng hồ đếm ngược.

Nhấn Customize ở cột bên trái bàn hình dưới Timer Countdown và Product Countdown để thay đổi giao diện hiển thị của đồng hồ đếm ngược. Màn hình hiển thị cài đặt màu sắc, phông chữ cho đồng hồ đếm ngược để bạn thay đổi như hình dưới.


Tại mục Timer countdown bạn có thể thay đổi:

Color: thay đổi màu sắc chữ trong Timer Countdown

Font: thay đổi phông chữ trong Timer Countdown

Font size: thay đổi kích thước phông chữ trong Timer Countdown

Ấn Save ở góc phải màn hình bên trên.

B. Sử dụng Product Countdown (đếm ngược số sản phẩm còn trong kho)

Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ thêm một thanh tiến trình (progress bar) trên các trang sản phẩm của bạn để hiển thị số lượng sản phẩm còn lại trong kho. Đồng hồ sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm như bên dưới.


Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, truy cập Apps >> Boost Convert.

Nhấn vào Countdown tools >> Product countdown ở cột trái, ngay lập tức bên phải hiển thị màn hình để bạn cài đặt tiện ích đồng hồ đếm ngược số sản phẩm còn trong kho.


Trong đó:

Show your actual number of stocks: Đánh dấu tích để chọn lựa chọn này nếu bạn muốn hiển thị số sản phẩm thực tế còn lại trong kho.

Percentage of items left in stock: Đánh dấu tích để chọn lựa chọn này nếu bạn muốn hiển thị % số sản phẩm còn trong kho với các giá trị % có thể thay đổi tùy bạn chọn.


Number of items left in stock: Đánh dấu tích để chọn lựa chọn này nếu bạn muốn hiển thị số sản phẩm còn trong kho với các giá trị có thể thay đổi tùy bạn chọn.


Chọn Show in all products (hiển thị đồng hồ trên toàn bộ các sản phẩm) hoặc Show for some products I specify (chỉ hiển thị đồng hồ trên một số trang nhất định). Trong trường hợp bạn chọn Show for some products I specify, bạn có thể chọn một số sản phẩm nhất định hoặc các sản phẩm thuộc các bộ sưu tập nhất định ở trường thứ nhất, rồi bấm vào nút thứ hai để bắt đầu chọn sản phẩm hoặc bộ sưu tập trên trang.


Ấn Save ở góc phải màn hình bên trên.

Nhấn Customize ở cột bên trái bàn hình dưới Timer Countdown và Product Countdown để thay đổi giao diện hiển thị của đồng hồ đếm ngược. Màn hình hiển thị cài đặt màu sắc, phông chữ cho đồng hồ đếm ngược để bạn thay đổi như hình dưới.


Tại mục Product countdown bạn có thể thay đổi:

Process color: thay đổi màu sắc thanh tiến trình trong Product Countdown

Background color: thay đổi màu sắc phông nền hiển thị tiện ích Product Countdown

Font: thay đổi phông chữ trong Product Countdown

Font size: thay đổi kích thước phông chữ trong Product Countdown

Ấn Save ở góc phải màn hình bên trên.

Các bài viết liên quan

Làm thế nào để cài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tạo các Timer Countdown khác nhau
Chỉnh sửa thông tin của công cụ đếm ngược đã tạo
Xóa một tiện ích Timer Countdown
Hiểu về tính năng Social Proof mà ShopBase cung cấp
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!