Bài viết về: Khách hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xuất thông tin khách hàng ra tệp CSV

Với mỗi khách hàng đặt hàng tại cửa hàng của bạn thì tên, địa chỉ và các thông tin khác của họ sẽ được tự động thêm vào danh sách khách hàng của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xuất thông tin khách hàng ra tệp CSV.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Khách hàng (Customer).


Nếu bạn muốn xuất toàn bộ thông tin khách hàng trên cửa hàng, chỉ cần ấn Xuất (Export). Trong trường hợp bạn chỉ muốn xuất thông tin một số khách hàng ra tệp CSV, tích chọn các khách hàng trong danh sách rồi ấn Xuất (Export).


Một hộp thoại hiện ra, bạn chọn danh sách khách hàng cần xuất ra tệp CSV ở mục Export:, bao gồm: Trang hiện tại (Current page), Tất cả khách hàng (All customers), Đã chọn khách hàng (Selected customer). Lựa chọn định dạng file bạn muốn xuất ra ở mục Xuất dưới dạng (Export as):.


Nhấp Xuất (Export) để xuất tệp CSV chứa thông tin khách hàng. Trong tệp CSV chứa thông tin khách hàng, có các trường thông tin như sau:

First Name: Tên của khách hàng.
Last Name: Họ của khách hàng.
Email: Địa chỉ email của khách hàng.
Company: Tên công ty (nếu có).
Address 1: Dòng địa chỉ đầu tiên.
Address 2: Dòng địa chỉ thứ hai, nếu có.
City: Thành phố khách hàng đang sinh sống.
Province: Quận/Bang khách hàng đang sinh sống
Province Code: Mã vùng. ShopBase sử dụng mã ISO alpha 2
Country: Đất nước khách hàng đang sinh sống.
Country Code: Mã quốc gia. ShopBase sử dụng mã ISO alpha 2
Zip: Mã bưu điện/Zip code của khu vực khách hàng đang sinh sống.
Phone: Số điện thoại của khách hàng.
Subscribe Email: Cài đặt liệu khách hàng có muốn đăng ký nhận email từ cửa hàng. Các trường có thể điền là TRUE (có) hoặc FALSE (không).
Accepts Marketing: Cài đặt liệu khách hàng có muốn nhận tiếp thị qua email. Các trường có thể điền là TRUE (có) hoặc FALSE (không).
Total Spent: Tổng số tiền khách hàng đã chi. Dữ liệu không cần thêm kí hiệu tiền tệ, hệ thống sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng. Trường này sẽ không được nhập với thông tin chi tiết của khách hàng.
Total Orders: Tổng số đơn hàng khách hàng đã mua. Trường này sẽ không được nhập với thông tin chi tiết của khách hàng.
Tags: Danh sách các thẻ (được phân cách bởi dấu phẩy) để mô tả khách hàng.
Note: Các thông tin bổ sung về khách hàng.
Tax Exempt: Mô tả khách hàng có thuộc diện được miễn thuế hay không. Các trường có thể điền là yes (có) hoặc no (không).
CPF/CNPJ Number: Mã CPF/CNPJ của khách hàng.

Bài viết liên quanThêm một khách hàng mới vào cửa hàng
Chỉnh sửa thông tin của khách hàng
Nhập thông tin khách hàng bằng tệp CSV

Cập nhật vào: 05/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!