Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xem nguồn truy cập của một đơn hàng

Nguồn truy cập của đơn hàng là phương thức mà khách mua hàng truy cập vào cửa hàng trước khi tiến hành thanh toán. Nắm được nguồn truy cập của đơn hàng sẽ giúp người bán hàng có thể đánh giá nguồn lưu lượng truy cập và có các chiến dịch tiếp thị cho các đơn hàng một cách hiệu quả.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All Orders). Nhấp vào đơn hàng bạn muốn xem nguồn truy cập.


Trong mục Tóm tắt chuyển đổi (Conversion summary), bạn có thể xem các thông tin như:

Số lượng đơn hàng mà khách mua hàng đã đặt tại cửa hàng của bạn.
Kênh mang khách mua hàng đến cửa hàng của bạn.
Tổng số phiên kể từ lần truy cập đầu tiên cho tới thời điểm đặt hàng.


Nhấp vào Xem chi tiết (View details) để xem chi tiết về tỉ lệ chuyển đổi của đơn hàng. Trong cửa sổ bật lên, bạn có thể xem các thông tin như sau:

Tất cả các phiên (Total sessions): Tổng số phiên truy cập kể từ lần mua hàng trước đó đến thời điểm mua hàng gần nhất.
Ngày để chuyển đổi (Days to conversions): Số ngày kể từ lần truy cập đầu tiên (được tính từ lần mua hàng gần nhất) đến khi đặt hàng.
1st session from...: Kênh mang khách mua hàng đến cửa hàng của bạn lần đầu tiên và đặt hàng.
Returned ... time(s): Số lần khách mua hàng quay lại cửa hàng (trừ phiên truy cập cửa hàng lần đầu và phiên đặt hàng hiện tại)
Converted after...: Kênh mà khách mua hàng truy cập và tạo ra đơn hàng.


Tại mục 1st session from...Converted after..., nhấp vào Chi tiết phiên (View full session) để xem các thông tin như sau:

Ngàygiờ chính xác của phiên truy cập.
Mã định danh nguồn (Source identifier): Kênh dẫn khách mua hàng đến cửa hàng.
Trang web giới thiệu (Referring site): URL dẫn khách mua hàng đến cửa hàng.
Trang đầu tiên đã truy cập (First page visited): Trang đầu tiên khách mua hàng truy cập trước khi đặt hàng.

Bạn cũng có thể xem chi tiết về các thông số UTM như:

Nguồn (Source): Giá trị của utm_source trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Trung bình (Medium): Giá trị của utm_medium trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Chiến dịch (Campaign): Giá trị của utm_campaign trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Điều khoản (Term): Giá trị của utm_term trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Nội dung (Content): Giá trị của utm_content trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.

Thông tin chi tiết về phiên truy cập đầu tiên của khách hàng
Thông tin chi tiết về phiên chuyển đổi của khách hàng
Giá trị của các UTM (source, medium, campaign, term, content) cần được thiết lập thủ công bởi người bán hàng từ bên thứ 3.

Bài viết liên quanTổng quan quản lý đơn hàng
Xem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng

Cập nhật vào: 22/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!