Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nguồn truy cập của đơn hàng là phương thức mà khách mua hàng truy cập vào cửa hàng trước khi tiến hành thanh toán. Nắm được nguồn truy cập của đơn hàng sẽ giúp người bán hàng có thể đánh giá nguồn lưu lượng truy cập và có các chiến dịch tiếp thị cho các đơn hàng một cách hiệu quả.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > All Orders. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn xem nguồn truy cập.


Trong mục Conversion summaryUTM Parameters, bạn có xem các thông tin như:

Source identifier: Kênh khách hàng truy cập.
Referring site: URL khách hàng truy cập.
First page visited: Trang đầu tiên khách hàng truy cập tại cửa hàng trước khi tiến hành mua hàng.
Source: Giá trị của utm_source trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Medium: Giá trị của utm_medium trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Campaign: Giá trị của utm_campaign trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.


Giá trị của các UTM (source, medium, campaign) cần được thiết lập thủ công bởi người bán hàng.

Bài viết liên quan

Tổng quan quản lý đơn hàng
Xem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!