Bài viết này cũng có sẵn trong:
Thiết lập định dạng tiền tệ là cách hiển thị giá sản phẩm theo đơn vị tiền tệ được chọn trên cửa hàng, giúp khách hàng mua hàng một cách thuận tiện hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập định dạng tiền tệ.

Nội dung bài viết

A. Các loại định dạng tiền tệ
B. Các tùy chọn định dạng tiền tệ
C. Thiết lập định dạng tiền tệ

A. Các loại định dạng tiền tệ

Có 2 loại định dạng tiền tệ được sử dụng trong các vị trí khác nhau của cửa hàng:

HTML không bao gồm tiền tệ (HTML without currency): sử dụng trên cửa hàng trực tuyến và trang quản trị ShopBase.
Email không bao gồm tiền tệ (Email without currency): sử dụng trong email thông báo và mẫu Máy in đơn hàng (Order Printer).

B. Các tùy chọn định dạng tiền tệ

Các cách để hiển thị định đạng số tiền trên cửa hàng như sau:

Định dạng không thể làm tròn

{{amount}} : Ví dụ: 1,135.99
{{amount_with_comma_separator}} : Ví dụ: 1.135,99
{{amount_with_apostrophe_separator}} : Ví dụ: 1'135.99

Định dạng có thể làm tròn

{{amount_no_decimals}} : Ví dụ 1,135
{{amount_no_decimals_with_comma_separator}} : Ví dụ 1.135

Số tiền sẽ được làm tròn lên nếu số thập phân lớn hơn hoặc bằng 50, hoặc làm tròn xuống nếu dưới 50.
Định dạng tiền tệ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Bất kể bạn chọn định dạng tiền tệ nào, thanh toán tại cửa hàng của bạn sẽ luôn hiển thị số thập phân.

C. Thiết lập định dạng tiền tệ

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > General.


Trong mục Store currency, nhấp vào Change formatting.


Trong mỗi trường, thay thế định dạng tiền tệ hiện tại, ví dụ là {{ amount }}, bằng một trong những định dạng bạn muốn sử dụng được liệt kê trong mục B.


Nhấp Save để lưu.

Các cửa hàng đã có đơn hàng không thể thay đổi định dạng tiền tệ.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!