Nếu vào các dịp đặc biệt như ngày lễ và nguồn cung cấp hàng của bạn bị xử lí chậm hơn bình thường, tại trang kiểm tra trạng thái đơn hàng, bạn có thể thêm thông báo để khách nắm rõ sau khi đơn hàng và tránh đơn bị người mua huỷ đơn.Hướng Dẫn

Truy cập Online Store > Themes > Customize > Checkout Page > More Customization > Custom JavaScript code .Thêm vào script sau:

Bạn có thể thay đổi thông báo (message) thành bất cứ nội dung nào

var message = 'We are committed to delivering your orders as soon as possible.';

function addMessageBlock() {
setTimeout(function() {
const contentBoxes = document.querySelectorAll('#checkout .main .content-box');
if (!contentBoxes || contentBoxes.length === 0) {
return;
}

const messageBox = '<div class="content-box" id="additional-content-box"><div class="content-box__row"><div class="content-box__wrapper"><p class="os-step__description">' + message + '</p></div></div></div>';
if (!document.getElementById("additional-content-box")) {
contentBoxes[0].insertAdjacentHTML('afterend', messageBox);
}
}, 500);
}

window.sbsdk.ready(function() {
window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(context) {
if (context.type === 'post_checkout') {
addMessageBlock();
}
});
});
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!