Bài viết này cũng có sẵn trong:
PayPal là một dịch vụ trung gian dùng để thanh toán và chuyển tiền quốc tế qua mạng Internet. PayPal Guest Checkout cho phép người mua thanh toán chỉ với thẻ tín dụng của họ mà không cần đăng nhập vào tài khoản PayPal để hoàn tất giao dịch. Phần này hướng dẫn bạn cách thêm PayPal Guest Checkout vào trang thanh toán như bên dưới:Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize. Chọn chỉnh sửa Checkout Page. Tìm mục Put your custom JavaScript code here to add and change some content of Checkout pages. của phần More Customization.


Dán mã code phía dưới vào trường Put your custom JavaScript code here to add and change some content of Checkout pages..

Đối với cửa hàng trực tuyến thanh toán một bước (one page checkout)

sbsdk.page.onContextUpdate(function() {
  var count = 0;
  var readyCheckInterval = setInterval(function() {
    var customTextPaypal = document.querySelector('.custom-text-paypal');
    if (customTextPaypal) {
      clearInterval(readyCheckInterval);
      return;
    }
    var elementText = document.querySelectorAll('fieldset.content-box');
    var el = document.createElement("div");
    el.className = "custom-text-paypal";
    el.style.textAlign = "center";
    el.style.marginTop = "15px";
    el.innerHTML = '<p style="color:#143B82;">After clicking "Continue with PayPal", you will be redirected to PayPal to complete your purchase securely.</p><p>You could pay <strong style="font-weight: 800 !important;">without a Paypal Account</strong> by clicking "Pay with Debit or Credit Card".</p><p>Again, don\'t worry! You <strong style="font-weight: 800 !important;">don\'t need a Paypal account</strong> to make a payment.</p>';
    if (elementText && elementText[1] && elementText[1].lastElementChild) {
      clearInterval(readyCheckInterval);
      elementText[1].lastElementChild.appendChild(el);
    }
    if (count === 4) {
      clearInterval(readyCheckInterval);
    }
    count++;
  }, 500);
});


Đối với cửa hàng trực tuyến thanh toán 3 bước (three pages checkout)

//
sbsdk.page.onContextUpdate(function() {
 var count = 0;
 var readyCheckInterval = setInterval(function() {
  var elementText = document.querySelectorAll('.blank-slate > p')[0]
  if (typeof elementText !== 'undefined') {
   clearInterval(readyCheckInterval);
   elementText.innerHTML = '<p style="color:#3399cc;">After clicking "Complete order", you will be redirected to PayPal to complete your purchase securely.</p><p>You could pay <strong style="font-weight: 800 !important;">without a Paypal Account</strong> by clicking "Pay with Debit or Credit Card". </p><p>Again, don\'t worry!You don \'t need a Paypal account to make a payment.</p>'
  }
  if (count === 8) {
   clearInterval(readyCheckInterval);
  }
  count++;
 }, 500);
})

//
document.addEventListener("change", function(e) {
 var elementText = document.querySelectorAll('.blank-slate > p')[0]
 if (e.target.value === 'paypal-express' && e.target.checked && typeof elementText !== 'undefined') {
  elementText.innerHTML = '<p style="color:#3399cc;">After clicking "Complete order", you will be redirected to PayPal to complete your purchase securely.</p><p>You could pay <strong style="font-weight: 800 !important;">without a Paypal Account</strong> by clicking "Pay with Debit or Credit Card". </p><p>Again, do not worry! You do not need a Paypal account to make a payment.</p>'
 }
 if (e.target.value === 'faster-pay' && e.target.checked && typeof elementText !== 'undefined') {
  elementText.innerHTML = 'After clicking "Complete order", you will be redirected to FasterPay to complete your purchase securely.'
 }
})


Ấn Save để lưu
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!