Bài viết về: Phân tích
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Mở trang phân tích chuyển đổi

Tỉ lệ chuyển đổi là phần trăm khách truy cập vào trang web của bạn hoàn thành một mục tiêu mong muốn (chuyển đổi) trong tổng số khách truy cập. Tỉ lệ chuyển đổi càng cao là dấu hiệu của việc tiếp thị và thiết kế trang web thành công: Việc này có nghĩa là mọi người đang quan tâm đến những gì bạn cung cấp trên cửa hàng của mình và sẵn sàng trả tiền cho những mặt hàng này!

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Analytics > Conversion Analytic.


Bạn cũng có thể truy cập vào báo cáo Phân tích Chuyển đổi từ trang Phân tích cửa hàng (Analytics). Đi tới Analytics > Analytics và nhấp vào Conversion Reports trong mục Online store conversion rate.


Tại trang Conversion Analytic:

Bạn có thể xuất dữ liệu để phân tích kỹ hơn bằng cách nhấp vào Export. Một tệp .csv sẽ được tải xuống với dữ liệu dựa theo bộ lọc mà bạn chọn.


Nếu bạn có nhiều cửa hàng, bạn có thể chọn (các) cửa hàng bạn muốn xem báo cáo phân tích chuyển đổi bằng cách nhấp vào Current store và chọn các cửa hàng được liệt kê trong danh sách.


Theo mặc định, trang Phân tích Chuyển đổi sẽ hiển thị dữ liệu của ngày hôm nay. Nếu bạn muốn xem dữ liệu cho một khoảng thời gian khác, hãy nhấp vào Today sau đó nhấp vào ngày như hình dưới và chọn một phạm vi ngày bạn muốn, chẳng hạn như 7 ngày vừa qua, hoặc bạn có thể đặt khoảng thời gian tùy chỉnh bằng cách nhấp vào ngày trên lịch. Sau khi chọn khoảng thời gian để xem phân tích bán hàng, nhấn Apply.


Bạn có thể lọc báo cáo theo Giờ (Hour), Ngày (Day), Tuần (Week),Tháng (Month) trong mục Group by.


Khi lọc báo cáo của bạn bằng Group by và khoảng thời gian tùy chỉnh, bạn nên sử dụng một khoảng thời gian ngắn hơn để xem tỉ lệ chuyển đổi và xem mô hình của nó rõ ràng và chính xác hơn.
Bạn có thể lọc báo cáo theo các bước trong phễu chuyển đổi tại mục Conversion rate by funnel.


Trang Conversion Analytic bao gồm 3 báo cáo dưới đây:

Conversion rate over time (Tỉ lệ chuyển đổi theo thời gian): Bạn có thể theo dõi tỉ lệ chuyển đổi theo khoảng thời gian và phễu được lọc.


Conversion rate by funnel (Tỉ lệ chuyển đổi theo phễu): Bạn có thể theo dõi tỉ lệ chuyển đổi trong khoảng thời gian và phễu được lọc theo từng bước trong quá trình thanh toán.


Trang này cũng bao gồm 1 báo cáo chi tiết về tỉ lệ chuyển đổi theo thời gian, chia theo từng quốc gia.Bài viết liên quanTổng quan trang phân tích cửa hàng
Mở trang phân tích cửa hàng

Cập nhật vào: 03/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!