Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tại trang này:

A. Tự động publish khi có đánh giá mới
B. Ngôn ngữ không tốt và ngôn ngữ phù hợp


A. Tự động publish khi có đánh giá mới

Tại trang quản lý Product Reviews, đi đới menu Settings

Bật Turn on auto-publishChọn các điều kiện để tự động xuất bản

B. Ngôn ngữ không tốt và ngôn ngữ phù hợp

Để ngăn các bài đánh giá có chứa ngôn ngữ không tốt được tự động xuất bản, chúng tôi đã tạo một danh sách mặc định các từ khóa phù hợp. Để thêm nhiều từ khóa, hãy phân tách chúng bằng dấu phẩy hoặc dòng mới.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!