Bài viết này cũng có sẵn trong:
Dưới đây là danh sách các thay đổi mà bạn có thể thực hiện cho tất cả các sản phẩm được chọn cùng một lúc.

Tìm hiểu thêm về chi tiết sản phẩm trên ShopBase để cập nhật hàng loạt.

Trên trang này:

A. Cập nhật sản phẩm

B. Cập nhật giá

A. Sản phẩm

1. Thay đổi mô tả sản phẩm


2. Thêm văn bản vào mô tả sản phẩm
Văn bản được thêm vào có thể ở đầu hoặc cuối phần mô tả hiện có.3. Thêm văn bản vào tiêu đề sản phẩm
Văn bản được thêm vào có thể ở đầu hoặc cuối tiêu đề hiện có.4. Thay đổi nhà cung cấp sản phẩm
Ví dụ: nếu bạn muốn đặt "ShopBase" làm nhà cung cấp các sản phẩm: chọn sản phẩm> nhập "ShopBase".5. Thêm thẻ
Ví dụ: nếu bạn muốn thêm "new-arrivals" làm thẻ mới cho các sản phẩm: chọn sản phẩm> nhập "new-arrivals".


| | Sản phẩm đã có những thẻ đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, bạn có thể thêm nhiều thẻ trong một lần thao tác.

6. Xóa thẻ
Ví dụ: nếu bạn muốn xóa thẻ "best-sellers" khỏi các sản phẩm: chọn sản phẩm> nhập "best-sellers".7. Thêm tùy chọn tùy chỉnh

Tìm hiểu thêm về Tùy chọn tùy chỉnh và các sản phẩm được cá nhân hóa.


8. Thay thế tùy chọn tùy chỉnh

Tìm hiểu thêm về Tùy chọn tùy chỉnh và các sản phẩm được cá nhân hóa.
Bạn có thể thay đổi hoặc giữ nguyên tên của tùy chọn. Nếu bạn muốn giữ nó, hãy nhập lại tên hiện tại vào hộp thứ hai.


9. Thay đổi giá trị tùy chọn của biến thể

Tìm hiểu thêm về [tùy chọn và biến thể] (https://help.shopbase.com/en/article/manage-variants-jcputh/)
Bạn có thể cập nhật giá trị tùy chọn sản phẩm của mình và các biến thể của sản phẩm sẽ được cập nhật tương ứng.10. Hiển thị trên kênh

Tìm hiểu thêm về Ẩn sản phẩm khỏi công cụ tìm kiếm và danh sách
Bạn có thể đặt nhiều sản phẩm khả dụng trên Online Store, Search Engine Bot Crawlers/Sitemaps hoặc cả hai.11. Ẩn trên một kênh
Bạn có thể ẩn nhiều sản phẩm có sẵn trên Online Store, Search Engine Bot Crawlers/Sitemaps hoặc cả hai.


12. Thêm vào bộ sưu tập
Bạn có thể thêm nhiều sản phẩm vào bộ sưu tập.


Khi các bộ sưu tập tự động thêm sản phẩm theo điều kiện, bạn không thể thêm vào bộ sưu tập tự động. Vui lòng cập nhật các chi tiết khác để phù hợp với bộ sưu tập tự động của bạn. Tìm hiểu thêm về Bộ sưu tập tự động

13. Xóa khỏi bộ sưu tập
Bạn có thể loại bỏ nhiều sản phẩm từ một bộ sưu tập.


Khi các bộ sưu tập tự động loại bỏ sản phẩm theo điều kiện, bạn không thể xóa thêm vào bộ sưu tập. Vui lòng cập nhật các chi tiết khác. Tìm hiểu thêm về [Bộ sưu tập tự động(https://help.shopbase.com/en/article/automated-collections-xaz9tk/)

14. Cập nhật số lượng hàng hóa

Số lượng hàng mới sẽ được cập nhật vào số thiết lập. Trong trường hợp hộp thứ hai chứa văn bản thay vì số, giá trị mặc định sẽ là 0.15. Tìm và thay thế văn bản trong SKU

Một phần hoặc toàn bộ giá trị SKU có thể được thay thế bằng giá trị mới. Ví dụ: bản cập nhật sauSKU trước khi cập nhật
sẽ dẫn đến:
SKU sau khi cập nhật

B. Giá

| | Cả Price Compare-at-Price đều có thể thay đổi

1. Thay đổi giá

Ví dụ: nếu bạn nhập 29,99, giá của các sản phẩm và biến thể phù hợp sẽ được cập nhật thành 29,99


2. Tăng giá theo số lượng

Ví dụ: nếu bạn muốn tăng 2 USD cho các sản phẩm và biến thể phù hợp, hãy nhập "2"


3. Giảm giá theo số lượng

Ví dụ: nếu bạn muốn giảm 2 USD cho các sản phẩm và biến thể phù hợp, hãy nhập "2"


4. Tăng giá theo tỷ lệ phần trăm

Ví dụ: nếu bạn muốn tăng giá thêm 20%, hãy nhập "20". Ví dụ: nếu giá gốc là 10, sau khi chỉnh sửa, nó sẽ là 12.5. Giảm giá theo tỷ lệ phần trăm

Ví dụ: nếu bạn muốn giảm giá 20%, hãy nhập "20". Ví dụ: nếu giá gốc là 10, sau khi chỉnh sửa, nó sẽ là 8.6. Làm tròn / Làm đẹp giá
Làm tròn giá trên các số trước dấu thập phân
Đầu vào phải là một hoặc nhiều chữ số, như 0, 5, 9, 00, 50, 95, 99, 000, 999 ...


Ví dụ: Làm tròn 123.00 đến trên 9, kết quả sẽ là 129,00:

Trước khi làm tròn

Sau khi làm tròn
Làm tròn 123.00 đến 9 gần nhất, kết quả sẽ là 119,00
Làm tròn 1234,00 đến 99 gần nhất, kết quả sẽ là 1299,00; Làm tròn 1285,00 đến 00 gần nhất, kết quả sẽ là 1300,00
Làm tròn 1234,00 đến 999 gần nhất, kết quả sẽ là 999,00; Làm tròn 1234,00 đến 000 trên, kết quả sẽ là 2000,00
Các số sau dấu thập phân sẽ không được thay đổi. Làm tròn 123,31 đến 9 gần nhất, kết quả sẽ là 119,31

Làm tròn giá trên các số sau dấu thập phân
Đầu vào phải có hai chữ số như .00, .50, .99


Làm tròn 123,31 đến trên 99, kết quả sẽ là 123,99.

Trước khi làm tròn

Sau khi làm tròn
Tương ứng, làm tròn 123,31 đến 99 gần nhất, kết quả sẽ là 122,99

7. Cập nhật so sánh theo giá dựa trên giá

So sánh giá có thể được cập nhật theo một tỷ lệ phần trăm (%) nhất định của giá. Để so sánh giá xuất hiện trên các trang sản phẩm, so sánh giá mới phải trên 100% giá Tìm hiểu thêm về So sánh giá. Ví dụ: sau bản cập nhật bên dưới, một sản phẩm có giá $ 1 sẽ có giá so sánh ở mức $ 1,15.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!