Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu bạn muốn ẩn biểu tượng Powered by ShopBase ở phía cuối trang cửa hàng, vui lòng làm theo hướng dẫn chi tiết trong bài viết này để ẩn biểu tượng đó trên chủ đề Roller.Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes và nhấp vào nút Customize bên cạnh chủ đề Roller mà bạn muốn chỉnh sửa.Đi tới mục Footer.


Trong mục Footer, bỏ tích chọn Show "Powered by ShopBase".


Nhấp vào Save để lưu.

Bài viết liên quan

Tổng quan về Chủ đề trên cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!