Bài viết này cũng có sẵn trong:
PrintBase có yêu cầu về giá trị đơn hàng tối thiểu không?

Không. PrintBase luôn sẵn sàng xử lý dù chỉ có một đơn hàng với một mặt hàng.

Người mua có thể hủy/cập nhật đơn hàng với PrintBase không?

Người mua chỉ có thể yêu cầu hủy/cập nhật (đổi kích cỡ, màu sắc,..) đơn hàng trong vòng 6 giờ kể từ khi đơn hàng được đặt trên PrintBase.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!