Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bassy theme là một theme miễn phí ShopBase cung cấp cho người bán hàng trên trang quản trị ShopBase. Với Bassy theme, ​​bạn có thể trang trí cửa hàng của riêng mình bằng cách tùy chỉnh cài đặt màu, chữ, các trang, các mục hiển thị cho khách hàng thấy. Phần này hướng dẫn bạn cài đặt chữ cho các thành phần thuộc Bassy theme.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme.

Bên cạnh Bassy, ​​nhấp vào nút Customize.


Chọn tab Settings ở cột trái.

Chọn Typography.


Các thành phần có thể thay đổi kiểu chữ gồm:

Headings (cài đặt sẽ được áp dụng trên trang chủ, logo text hiển thị ở trang chủ, ​​trang Sign in, trang Sign up, trang Password, trang My Account, tiêu đề của mỗi thành phần trên trang chủ trừ Newsletter, Collection list, Featured Collection): Ấn nút Change để thay đổi phông chữ và thay đổi cỡ chữ ở phần Base size.

Accent text (cài đặt sẽ được áp dụng cho các chữ ở menu, các nút call to action, subheading của slideshow): Ấn nút Change để thay đổi phông chữ, chọn Capitalize text để in hoa tất cả các chữ, chọn Space letters để hiển thị khoảng cách giữa các chữ, chọn Use accent text for subheadings để áp dụng các thay đổi ở phần này cho subheading của slideshow.


Body text (cài đặt sẽ được áp dụng cho các chữ như tên sản phẩm, tên bộ sưu tập, trường nhập dữ liệu, chữ trên các nhãn và ngày tháng): Ấn nút Change để thay đổi phông chữ và thay đổi cỡ chữ ở phần Base size, chọn Italicize product titles, collection titles, input fields, label fields, and dates nếu bạn muốn các thành phần này in nghiêng.

Ấn Save để lưu.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!