Bài viết này cũng có sẵn trong:
Đối với tính năng Countdown Tools, có hai dạng widget: Timer countdown (Đếm ngược thời gian) và Product countdown (Đếm ngược sản phẩm). Theo mặc định, các widget này sẽ hiển thị trên tất cả các trang sản phẩm của bạn. Với mỗi widget, bạn sẽ có thể tùy chỉnh theo ý muốn.

Trong bài này:
Timer countdown (Đếm ngược thời gian)
Product countdown (Đếm ngược sản phẩm)

Timer countdown

Có hai loại đồng hồ đếm ngược thời gian: hẹn giờ cố định (tất cả các trang sản phẩm cùng hiện một đồng hồ) và các đồng hồ hẹn giờ khác nhau (bạn có thể đặt bộ hẹn giờ khác nhau cho các sản phẩm khác nhau). Tìm hiểu về cách tạo nhiều đồng hồ hẹn giờ khác nhau tại đây.

Timer settings (Thiết lập đồng hồ đếm ngược thời gian)

Trước tiên, bạn có thể cài đặt Timer settings.Repeat countdown timer after it ends (Lặp lại đồng hồ đếm ngược sau khi kết thúc): Nếu bạn chọn mục này, bất cứ khi nào đồng hồ hết giờ, bộ hẹn giờ sẽ tự động lặp lại. Việc bắt đầu hẹn giờ sẽ dựa trên thời gian truy cập lần đầu tiên của khách hàng. Nếu bạn bỏ chọn mục này, bộ hẹn giờ sẽ bắt đầu đếm ngược ngay khi bạn lưu cài đặt. Sau khi hết giờ, đồng hồ sẽ biến mất khỏi store của bạn.
Schedule time to show Timer countdown (Hẹn lịch để hiển thị đếm ngược): Bạn có thể đặt trước ngày bắt đầu và ngày kết thúc của đồng hồ đếm ngược thời gian.
Chọn Show in all products or Show at selected product(s) (Hiển thị trên tất cả các trang sản phẩm hoặc trên một số trang tùy chọn).
Chọn đơn vị thời gian hiển thị trên đồng hồ đếm ngược: Days/Hours/Minutes/Seconds (Ngày / Giờ / Phút / Giây).

Timer on product page (Đồng hồ đếm ngược trên trang sản phẩm)Bước 1: Điền thông điệp hiển thị (tùy chọn).Bước 2: Thiết kế đồng hồ đếm ngược.Bước 3: Lựa chọn vị trí cho đồng hồ.Bạn có thể chọn hiển thị theo mặc định hoặc tùy chỉnh vị trí theo ý muốn.

Đồng hồ đếm ngược thời gian sẽ hiển thị như ảnh dưới.Product countdown (Đếm ngược sản phẩm)

Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ thêm một thanh tiến trình (progress bar) trên các trang sản phẩm của bạn để hiển thị số lượng sản phẩm còn lại.Bước 1: Thiết lập hiển thị số lượng sản phẩm còn trong kho.Step 2: Thiết lập thông điệp hiển thị (tùy chọn).Bước 3: Thiết kế bộ đếm ngược.Bước 4: Lựa chọn vị trí cho bộ đếm ngược.Bạn có thể chọn hiển thị theo mặc định hoặc tùy chỉnh vị trí theo ý muốn.

Bước 5: Chọn hiển thị đếm ngược sản phẩm trên tất cả các trang hoặc một số trang cụ thể.Sau khi đã hoàn thành, bấm nút Save.Bộ đếm ngược sản phẩm sẽ hiện như ảnh dưới.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!