Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sản phẩm của bạn là các loại hàng hóa, tệp tin, dịch vụ và thẻ quà tặng mà bạn bán.


Trong bài viết này:
A. Thêm một sản phẩm mới

B. Sao chép một sản phẩm

C. Chỉnh sửa một sản phẩm

D. Xóa một sản phẩm


A. Thêm một sản phẩm mới
Nếu bạn từng tự hỏi làm thế nào để thêm sản phẩm và những chi tiết cần thiết, thì đây là bài viết hướng dẫn bạn cách thêm sản phẩm vào ShopBase admin

Hướng dẫn:

Từ ShopBase admin của bạn, đi đến Products.Từ trang Products, nhấp vào Add product.Nhập tiêu đề cho sản phẩm của bạn, cùng với các chi tiết bổ sung khác

Nhấp vào Save changes.B. Sao y một sản phẩm

Để tiết kiệm thời gian khi bạn thêm một sản phẩm mới, bạn có thể muốn sao chép một sản phẩm tương tự. Bạn có thể nhân đôi một sản phẩm và sau đó thực hiện bất kỳ thay đổi nào để thêm sản phẩm mới.

Nếu bạn muốn thêm tùy chọn cho một sản phẩm, chẳng hạn như màu sắc hoặc kích thước, sau đó thêm một biến thể cho sản phẩm hiện có thay vì sao chép sản phẩm.

Hướng dẫn:

Từ ShopBase admin của bạn, đi đến Products.

Nhấp vào tên của sản phẩm bạn muốn sao chép.Nhấp vào Duplicate.Nhập tên cho sản phẩm cần sao chép, rồi bấm Duplicate.Sửa đổi chi tiết sản phẩm.

Nhấp vào Save changes.

C. Chỉnh sửa sản phẩm

Sau khi bạn đã tạo sản phẩm, bạn có thể chỉnh sửa chúng để thay đổi mô tả, giá cả và bất kỳ chi tiết nào khác. Các thay đổi đã lưu sẽ có hiệu lực ngay lập tức trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

Hướng dẫn :

Từ ShopBase admin của bạn, đi đến Products.

Nhấp vào tên của sản phẩm mà bạn muốn thay đổi.

Sửa đổi chi tiết sản phẩm.

Nhấp vào Save changes.

Để chỉnh sửa nhiều sản phẩm cùng một lúc, hãy sử dụng trình chỉnh sửa hàng loạt như được mô tả trong Bulk editing products

D. Xóa sản phẩm

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều sản phẩm cùng một lúc bằng cách xóa hàng loạt. Khi bạn xóa một sản phẩm, nó sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi ShopBase; chúng không thể phục hồi lại.

Nếu bạn hết hàng hoặc không muốn hiển thị sản phẩm vì bất kỳ lý do gì, nhưng không muốn xóa vĩnh viễn sản phẩm đó, thì bạn có thể tạm ẩn sản phẩm.

Hướng dẫn :

Từ ShopBase admin của bạn, đi đến Products.

Nhấp vào sản phẩm mà bạn muốn xóa.

Trên trang chi tiết sản phẩm, nhấp vào Delete product.

Nhấp vào Delete product.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!