Sản phẩm " cá nhân hoá" là gì?
Sản phẩm “cá nhân hóa” là sản phẩm mang dấu ấn cá nhân của người mua. Ví dụ: In tên/ ảnh người mua lên một chiếc áo thun. Với ShopBase, bạn có thể thêm trong trang chỉnh sửa Product, hoặc chèn script để thêm các trường như ý muốn (cách thứ 2 sẽ tiết kiệm thời gian hơn, nhưng không thể chỉnh sửa nhanh trên một số sản phẩm nhất định)
Các trường tùy chọn trên ShopBase bao gồm:
Text field (văn bản với độ dài giới hạn)
Text area (văn bản dài hơn)
File
Radio buttons (các nút lựa chọn)
Droplist
Checkbox

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!