Dưới đây là 2 lí do phổ biến nhất tại sao các đơn hàng với ShopBase China bị hủy:

Nếu bạn chưa thanh toán một đơn hàng, trạng thái đơn hàng sẽ hiển thị là Failed với lí do This private product has no quantity in your inventory. Please make payment to stock it.
Nếu bạn đã thanh toán cho đơn hàng nhưng sản phẩm không còn hàng, trang thái đơn hàng sẽ hiển thị là Failed với lí do There is not enough quantity in stock, please restock this product.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!