Bài viết về: Khuyến mãi
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về các loại khuyến mãi

ShopBase cho phép bạn tạo và quản lý 4 loại mã khuyến mãi trên cửa hàng trực tuyến, gồm có:

Khuyến mãi giảm giá một số tiền nhất định (Fixed amount discount)

Ví dụ: Sản phẩm A có giá là $50, khách hàng áp dụng mã khuyến mãi giảm $10 cho sản phẩm này, như vậy số tiền khách hàng phải trả cho sản phẩm này là $50 - $10 = $40.

Khuyến mãi giảm giá theo tỉ lệ phần trăm (Percentage discount)

Ví dụ: Bạn tạo mã khuyến mãi giảm giá 30% cho sản phẩm A với giá trị là $50, nếu khách hàng của bạn đặt sản phẩm này và áp dụng mã giám giá, số tiền khách hàng phải trả cho sản phẩm này là $50 * 70% = $35.

Khuyến mãi theo hình thức mua X tặng Y (Buy-X-get-Y discount)

Ví dụ: Nếu khách hàng mua sản phẩm A, họ có thể mua sản phẩm B khác với giá khuyến mãi (ví dụ từ $50 giảm xuống còn $20) nếu giỏ hàng của họ đủ điều kiện áp dụng khuyến mãi.

Khuyến mãi miễn phí giao hàng (Free shipping discount)

Ví dụ: Để đặt hàng sản phẩm A, khách hàng phải trả $50 + $5 phí vận chuyển, tổng cộng là $55. Nếu khách hàng có mã khuyến mãi này, họ chỉ phải trả tổng cộng $50.

Có hai hình thức khuyến mãi áp dụng trên các cửa hàng ShopBase là hình thức khách hàng nhập mã khuyến mãi bằng cách thủ công để được hưởng khuyến mãi; hoặc hình thức khuyến mãi tự động mà hệ thống tự động áp dụng cho giỏ hàng của khách khi giỏ hàng đạt đủ điều kiện.

Bài viết liên quanTổng quan về khuyến mãi
Tạo mã khuyến mãi thủ công
Tạo khuyến mãi tự động
Quản lý khuyến mãi hiện có

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!