This article is also available in:
Bạn có thể map những sản phẩm có sẵn trong store của mình với những private products (được order từ ShopBase China) bằng cách bấm nút Override trên trang My products hoặc nút Mapping products trên trang My orders.

Khi map, bạn sẽ có thể chọn Private products.Bạn có thể chọn bất cứ sản phẩm nào trong danh sách để thêm vào danh sách các sản phẩm thay thế.Sau khi nhấn Set, bạn sẽ được direct đến cột Private products và có thể map như thường.

Sau khi đã map xong, nhấn Override.Chú ý:
Sau khi map xong, sản phẩm vừa được map và những order (chưa được đặt) có chứa sản phẩm đó đều sẽ được cập nhật với supplier mới.
Thông tin sản phẩm (tên, miêu tả, hình ảnh, mẫu mã,..) sẽ vẫn được giữ nguyên.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!