Bài viết này cũng có sẵn trong:
Đồng hồ đếm ngược và đếm ngược sản phẩm được mặc định hiển thị trên tất cả các trang sản phẩm sau khi cài đặt. Tuy nhiên, bạn có thể chọn hiển thị các widget này trên các trang sản phẩm cụ thể theo ý muốn.

Trong bài này:
Hiện Timer Countdown trên trang tùy chọn
Hiện Product Countdown trên trang tùy chọn

Hiện Timer Countdown trên trang tùy chọn

Trong mục Timer Countdown, nhấn chọn Show at selected product(s).Bấm Select Products và lựa chọn sản phẩm, sau đó bấm Continue with selected products.Nhấn Save để kích hoạt.

Hiện Product Countdown trên trang tùy chọn

Trong mục Product Countdown, bấm chọn Trigger.Nhấn Show at selected product pages(s) và chọn các trang sản phẩm mong muốn.Nhấn Save sau khi đã hoàn thành.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!