This article is also available in:
Từ trang ShopBase admin, vào Settings > Checkout > Form options, lựa chọn Shipping address phone numberRequired hoặc Optional

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!