Bài viết này cũng có sẵn trong:
Từ trang ShopBase admin, vào Settings > Checkout > Form options, lựa chọn Shipping address phone numberRequired hoặc Optional

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!