Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Các thao tác chỉnh sửa hàng loạt liên quan đến giá sản phẩm

Cập nhật chỉnh sửa hàng loạt hay còn gọi là bulk update là những cập nhật chỉnh sửa áp dụng cho nhiều hoặc toàn bộ sản phẩm trên cửa hàng của bạn. Tính năng này giúp giảm tải công việc của bạn bằng cách chỉnh sửa nhiều sản phẩm cùng lúc.

Bài này liệt kê các thao tác chỉnh sửa hàng loạt liên quan đến giá sản phẩm của tính năng Bulk Update trong ShopBase.

Hướng dẫnThay đổi giá bán sản phẩm hoặc giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi: chọn Thay đổi giá thành (Change price to) nếu bạn muốn thay đổi giá bán sản phẩm, hoặc Thay đổi giá trước giảm thành (Change compare-at-price to) nếu bạn muốn thay đổi giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Điền giá bạn muốn thiết lập vào trường ô trống.


Cộng thêm vào giá bán sản phẩm hoặc giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi một số tiền nhất định: chọn Tăng giá theo số lượng (Increase price by amount) nếu bạn muốn tăng giá bán sản phẩm, hoặc Tăng giá trước giảm lên (Increase compare-at-price by) nếu bạn muốn tăng giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Điền số tiền tăng thêm mà bạn muốn vào trường ô trống.


Trừ đi giá bán sản phẩm hoặc giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi một số tiền nhất định: chọn Giảm giá theo số lượng (Decrease price by amount) nếu bạn muốn giảm giá bán sản phẩm, hoặc Giảm giá trước giảm (Decrease compare-at-price by) nếu bạn muốn giảm giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Điền số tiền mà bạn muốn trừ đi vào trường ô trống.


Tăng giá bán sản phẩm hoặc giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi theo tỉ lệ phần trăm: chọn Tăng giá theo phần trăm (Increase price by percentage) nếu bạn muốn tăng giá bán sản phẩm, hoặc Tăng giá trước giảm theo tỉ lệ phần trăm (Increase compare-at-price by percentage) nếu bạn muốn tăng giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Điền số phần trăm mà bạn muốn giá tăng thêm vào trường ô trống.


Giảm giá bán sản phẩm hoặc giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi theo tỉ lệ phần trăm: chọn Giảm giá theo phần trăm (Decrease price by percentage) nếu bạn muốn giảm giá bán sản phẩm, hoặc Giảm giá trước giảm theo tỉ lệ phần trăm (Decrease compare-at-price by percentage) nếu bạn muốn giảm giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Điền số phần trăm mà bạn muốn giá giảm đi vào trường ô trống.


Cập nhật giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi dựa trên giá bán của sản phẩm: phần này cho phép hệ thống điều chỉnh giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi được hiển thị dựa trên tỉ lệ phần trăm so với giá bản sản phẩm. Ví dụ: giá bán sản phẩm của bạn là 100$, bạn thiết lập để hệ thống điều chỉnh giá gốc trước khi khuyến mãi bằng 140% so với giá bán sản phẩm, lúc này giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi là (100$ x 140%)/100% = 140$. Chọn Cập nhật giá trước giảm theo giá dựa trên giá (Update compare-at-price based on) trong menu thả xuống mục Thực hiện (Action). Điền số tỉ lệ phần trăm điều chỉnh giá mà bạn muốn vào trường ô trống.


Làm tròn / Làm đẹp giá: phần này sẽ giúp bạn điều chỉnh lại giá để trông hấp dẫn hơn, kích thích khách hàng thực hiện hành động trên trang sản phẩm. Chọn Làm tròn giá (Round/Beautify price) nếu bạn muốn làm tròn giá bán sản phẩm, hoặc Làm tròn giá so sánh (Round/Beautify compare-at-price) nếu bạn muốn làm tròn giá gốc sản phẩm trước khi khuyến mãi trong menu thả xuống thứ nhất mục Thực hiện (Action). Chọn kiểu làm tròn mà bạn muốn ở menu thả xuống thứ hai mục Thực hiện (Action) với: Thấp hơn (Lower) - làm tròn xuống, Gần hơn (Nearest) - làm tròn tới số gần nhất, Cao hơn (Upper) - làm tròn lên. Điền giá trị làm tròn của phần nguyên hoặc phần thập phân bạn muốn vào trường ô trống thứ ba.


Ví dụ nếu bạn điền các trường như hình dưới có nghĩa là bạn đang muốn làm tròn giá bán sản phẩm thành số gần nhất của giá bán hiện tại, để hàng đơn vị của giá bán là 9. Ví dụ giá hiện tại là 123.00, kết quả sẽ là 119.00. Nếu bạn thay lựa chọn ở menu thứ hai trong ví dụ dưới thành Cao hơn (Upper) thì giá sẽ là 129.00. Nếu bạn thay lựa chọn ở menu thứ hai trong ví dụ dưới thành Thấp hơn (Lower) thì giá sẽ là 119.00.


Ví dụ nếu bạn điền các trường như hình dưới có nghĩa là bạn đang muốn điều chỉnh giá bán sản phẩm đến số gần nhất mà hàng thập phân của giá bán là .99. Ví dụ giá hiện tại là 123.00, kết quả sẽ là 122.99.Bài viết liên quanChỉnh sửa sản phẩm
Tạo một cập nhật chỉnh sửa hàng loạt
Các thao tác chỉnh sửa hàng loạt của tính năng Bulk Update

Cập nhật vào: 27/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!